Všeobecné a obchodní podmínky Beskydského divadla Nový Jičín

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP") se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VOP vydává Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO: 00096334, se sídlem Nový Jičín, Divadelní 873/5, PSČ: 741 01. Beskydské divadlo Nový Jičín je příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je město Nový Jičín a pracuje na základě usnesení č. 6/21/2013 Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 16.12.2013 na základě ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy (objednávky) o koupi vstupenek na divadelní představení, které se konají v Beskydském divadle Nový Jičín.

Objednávka vstupenek přes internet, stejně jako zakoupení vstupenek přes internet i na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín zahrnuje přijetí VOP, se kterými se klient může seznámit na internetových stránkách www.beskydskedivadlo.cz nebo ve vytištěné formě na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín, a které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.

1. Objednávka

1.1. Závazná objednávka, náležitosti:

ODBĚRATEL
• název firmy, adresa (pokud je jiná fakturační a zasílací – musí být zřetelně uvedeno)
• IČ, DIČ
• číslo objednávky, datum vystavení
• kontaktní osoba, telefon, email
• souhlas odběratele s obchodními podmínkami

DODAVATEL

Fakturační adresa Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 873/5, Nový Jičín 741 01
IČO: 00096334
DIČ: CZ00096334 Neplátci!
Číslo účtu: 633801/0100 KB a.s. Nový Jičín

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
• název představení
• počet vstupenek
• razítko, podpis
• kontakt na osobu, která po úhradě vstupenky vyzvedne
• rezervační číslo, termín a způsob rezervace (v případě, že jsou vstupenky již rezervovány)

1.2. Při zaslání vstupenek poštou bude k ceně vstupenek na faktuře připočten manipulační poplatek 10,- Kč+ poštovné dle ceníku České pošty.

1.3. Objednávka bude vyřízena do 5 pracovních dnů od doručení poštou nebo emailem (vstupenky@beskydskedivadlo.cz). V případě, že nemůžeme požadavkům objednávky vyhovět, např. z důvodu nedostupnosti vstupenek, bude objednávající kontaktován.

1.4. Převzetí je možné po úhradě faktury (převodem, hotově).

1.5. Hromadné objednávky vyřizuje Beskydské divadlo Nový Jičín druhý den po zahájení předprodeje.

2. Platba

Cenu vstupenek může klient uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín – osobní vyzvednutí
b) platební kartou na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín (platební karty VISA, MasterCard)
c) bezhotovostně platbou on-line přes internet
d) bezhotovostně bankovním převodem přes internet (online platební tlačítka)
e) elektronickou peněženkou (Perfect System)
f) mobilní platbou (O2, T-Mobile, Vodafone)

3. Dodací a platební podmínky


On-line prodej

Při vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizována, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je potřeba z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu do divadla. Zákazníkovi je také zaslán informační email o zakoupení vstupenek na jim zadanou emailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení emailové zprávy, server, na kterém se emailová schránka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
Vstupenky vytiskněte ve velikosti, ve které se vám zobrazí na stránce. Nezvětšujte je, ani je nezmenšujte!!
Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je čárový kód, resp. číselný kód, uvedený na vstupence. V případě, že se zákazník při vstupu do divadla neprokáže vytištěnými vstupenkami zakoupenými přes internet, nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz.

Pokladna

Vstupenky lze zakoupit na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín v pokladních hodinách.
Pokladní hodiny:
Pondělí – zavřeno
Úterý až čtvrtek – 14.00 – 17.00 hod.
Pátek – 10.00 – 14.00 hod.
Doprodej vstupenek je hodinu před daným představením.

Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce je omezen kapacitou míst k sezení. Maximální počet zakoupených vstupenek pro jednotlivce činí 10 ks.

K ceně vstupenek bude na faktuře připočten manipulační poplatek 10,- Kč vč. DPH  a poštovné dle ceníku České pošty (při zaslání vstupenek poštou).

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupenkám zaplacením celé kupní ceny vstupenek.

4.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.3. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: vstupenky@beskydskedivadlo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.4. Prodávající je oprávněn k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě zřizovací listiny vydané městem Nový Jičín.

4.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.6. Beskydské divadlo Nový Jičín je oprávněno k prodeji vstupenek na základě zřizovací listiny vydané městem Nový Jičín. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 564/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. Právo filmového, video a televizního záznamu je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

5. Reklamace

5.1. Způsob vybavení reklamace
Reklamace plnění poskytovaného Beskydským divadlem Nový Jičín musí být podána v písemné formě osobně na pokladně Beskydské divadla Nový Jičín nebo písemně na adresu organizace – Nový Jičín, Divadelní 873/5, PSČ: 74101 popř. elektronicky na email: vstupenky@beskydskedivadlo.cz. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, faktury, potvrzení, atd.).
Beskydské divadlo Nový Jičín nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

5.2. Záruka
V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit dle instrukcí, a to nejpozději do 14 dnů od původního data představení.

5.3. Způsob vrácení vstupenek
Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a klientovi nebude poskytnuta náhrada. V případě koupě vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení může klient vytisknout elektronickou vstupenku znovu.

Změna titulu v předplatitelském cyklu nezakládá nárok na vrácení alikvótní části předplatného.

5.4. Způsob vrácení peněžních prostředků
Peněžní prostředky musí být vráceny vždy na platební metodu, ze které bylo na objednávku placeno.
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný email, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. Beskydské divadlo Nový Jičín tyto reklamace neřeší.

6. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7. Účinnost a platnost

7.1. Účinnost podmínek
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
7.2. Platnost podmínek
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnost dnem 1.10.2023.

Může se vám hodit

POKLADNA:
dnes od 14.00 - 17.00 hodin
+420 556 770 145

PARKOVÁNÍ:

Přímo u divadla
Parkoviště města - 300 m od divadla

Aktuální program v PDF Roční předplatné v PDF

Odběr novinek

* Tímto současně souhlasím se zpracováním osobních údajů.